Atractylis gummifera  
Mastixdistel
Zeit: Aug-Nov
Asteroideae  
Am Strand bei Petres, Okt.10
 
Ghious Kambos, Nov. 18