Euphorbia dendroides  
Baumartige Wolfsmilch
Zeit: Nov-Apr
Euphorbiaceae  
Kakomouri, Plakias, Okt.10
Kakomouri, Plakias, 5.13
bei Topolia, 4.15
bei Prassies, Amarital, 5.10