Evax pygmaea  
Zwergedelweis
Zeit: Apr-Jun
Asteroideae  
Dünen bei Pavlos, 4.13
Kakomouro, Plakias, 4.13
Dünen bei Pavlos, 4.15
Nida, 5.15