Gagea graeca  
Griechische Faltenlilie
Zeit: Apr-Mai
Liliaceae  
Vatos, 4.13
Ghious Kambos, 5.10
Ghious Kambos, 4.15
Kakomouri, Plakias, 4.15
Ano Saktouria, 4.16
Hang bei Kato Saktouria, 4.19
Weide bei Trio Petra, 4.19