Galactites tomentosus  
Milchfleckdistel
Zeit: März-Aug
Asteroideae  
Kakomouri, Plakias, 4.13
Weiden bei Agouselliana, 4.13
Ano Saktouria, 4.13
Weiden bei Koxare, 4.15
bei Episkopi, Nov. 18