Mandragora autumnalis  
Herbst Alraune
Zeit: Sep-Apr
Solanaceae  
Kakomouri, 4.13
Ano Saktouria, 4.17
Kakomouri, Nov.14
Ghious Kambos, Nov. 18
Kakomouri, Nov.18