Minuartia ?  
Miere
Zeit: Apr
Caryophyllaceae  
bei Kali Sikia, 4.16