Misopates orontium  
Orant- Löwenmaul
Zeit: März-Mai
Scrophulariaceae  
Amarital, 4.10
Kakomouri, 4.15
Straße bei Episkopi, 4.15
Ano Saktouria, 4.16
Grigoria, 4.19
Ano Saktouria, 4.19