Ononis spinosa s. diacantha  
Zweidornige Hauhechel
Zeit: Apr-Okt
Fabaceae  
Pavlos, 4.13
Ano Meros, 4.10
Pavlos, 4.10
Kakomouri, 4.10
Pavlos, 4.15
 
Ano Saktouria, Nov. 18