Rosularia serrata  
Rosularie
Zeit: Jun
Crassulaceae  
Imbros, 4.15
Kali Sikia, 4.15
Imbros-Schlucht, 4.19