Silene dichotoma ssp racemosa  
Gabeliges Leimkraut
Zeit: Apr-Mai
Caryophyllaceae  
Nea Kria, 4.15
Ano Saktouria, 4.15
Abzweig Melambes, 4.15
Vatos, 4.16
Ano Saktouria, 4.13
Vatos, 4.13
Abzweig nach Melambes, 4.19
Ano Saktouria, 4.19