Urospermum picroides  
Bitterkraut Schwefelkörbchen
Zeit: Apr-Aug
Asteraceae  
Ghious Kambos, 4.10
Kakomouri, 4.15
Aradena, 4.16
Grigoria, 4.19
Kato Saktouria, 4.19
Agias Lake, 4.19
Kakomouri, 4.15
Aradena, 4.16